Authorized by Friends of Dr. Jianning Zeng, Treasurer: Nancy Shih